Vedtekter

Kampen kunstbarnehage

Sonsgt 2, 0654 Oslo Tlf. : 22 19 39 48

VEDTEKTER

  1. Barnehagen eies av Friluftsbarnehagene A/S.
  1. Barnehagen skal være uten religiøs/kristen formålsparagraf, men skal drives som en human og informativ institusjon. Det skal legges vekt på utvikling av barnas evner, og den skal gi barn og foreldre en trygg hverdag.
  1. Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene pkt. 1. Det består av foreldre til alle barn i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer hvorav 2 medlem(mer) velges av foreldreråd og 2 av de ansatte. Eier kan selv bestemme om de vil være med i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
  1. Opptak til barnehageplass skjer gjennom samordnet opptak med Oslo kommune, bydel Gamle Oslo
  1. Barn som har plass i Friluftsbarnehagene AS har rett til å bytte barnehage internt forut for samordnet hovedopptak hvert år. Opptak gjøres fra søkerliste. Prioritert rekkefølge er: Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17.07.1992 nr. 100 om barnevernstjenester §§ 4 -12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13. Barnehagen er ikke tilrettelagt for barn som sitter i rullestol. Ansattes barn, søsken til barn i Friluftsbarnehagene A/S’ barnehager og barn fra Kampen. Forut for dette kan alder og kjønn legges til grunn for best mulig sammensetning av barnegruppen. Opptak gjøres umiddelbart så fort en plass blir ledig.
  1. Foreldrebetalingen er lik maksimumspris fastsatt av Stortinget. Det gis søskenmoderasjon i henhold til Lov om barnehager, og foreldrebetalingen er inntektsregulert. Kostpenger kan komme i tillegg.
  1. Plassen står til disposisjon for barnet frem til skolestart eller til foreldrene sier den opp dersom ikke regler og/eller kontrakt brytes. Oppsigelsestiden er to (2) hele måneder.
  1. Barnehagens leke og oppholdsareal er 87m2. Arealutnyttelsen skal ikke være lavere enn 3 m2 pr. netto leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og ikke laver enn 4 m2 pr. barn under 3 år.
  1. Barnehagen holder oppe fra 7.30 til 17.00 hver ordinære arbeidsdag. Barnehagen holder lukket for barn mellom jul og nyttår, i påsken, 4 uker i juli samt enkeltdager mellom andre fridager (eks, 17.mai torsdag, stengt fredag).
  1. Barnehagens internkontrollsystem forekommer i personalhåndboken og i en egen utførlig internkontrollperm som er plassert på barnehagens kontor. Internkontroll- systemet oppdateres fortløpende etter nye lover, regler og behov i samarbeid med arbeidstakerne i barnehagen.

 

Oslo 17. Jan 2020

 

Vedtekter Kampen Kunstbarnehage revidert 17.1.2020