Artikler om Kultur

Kultur i verdiene og Verdier i vår kultur

Kampen kunstbarnehage skal være en TRYGG, ENGASJERT og UTFORSKENDE barnehage.
TRYGG - Vi ønsker å være en barnehage hvor det er varme og hjerterom,
hvor vi tar vare på hverandre, har innlevelse og ser de positive sidene hos hver enkelt. Barnehagen skal være et trygt sted å levere barnet sitt og barnets behov bli ivaretatt.

ENGASJERT - Vi ønsker å være en barnehage hvor alle deltar, med medvirkning fra personalet, barna, foreldrene og nærmiljø. Vi tar ansvar og setter mål for aktivitetene. Vi ønsker å utnytte hverandres ressurser, og gripe fatt i mulighetene som byr seg. Barna skal få oppleve voksne som bryr seg og som involverer seg i deres hverdag.

UFORSKENDE - Vi ønsker å være en barnehage som er nysgjerrige og kunnskapssøkende. Vi vil se løsninger fremfor begrensninger, være åpne og kreative. Vi ønsker at barna skal få delta i egen kunnskapsprosess og gi rom slik at en kan undre
seg sammen.

Disse verdiene skal gjenspeile det som skjer i barnehagen, og personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at verdigrunnlaget etterleves i praksis og danner vår kultur som vi ønsker og identifisere oss med. I vår kultur vil vi forankre barnas rett til kunnskap gjennom medvirkning i sin egen barnehage hverdag. Kampen Kunstbarnehagens kultur vil dannes i felleskap med barna, foreldre, pedagoger og samfunn.  Våres kultur kommer til å komme i utrykk gjennom barnas erfaringer av friluftsliv, dyrking, kunst og estetiske utrykk i barnehagen samt i de relasjonelle møter som oppstår i med barnehagens nærmiljø og omverden.
Sommerfest 2019.001

SOMMERFEST 2019

Velkommen til Kampen Kunstbarnehage sin årlige sommerfest med utstilling fra årets prosjekt Fra jord til Bord!
17 mai feiring .001

17 mai

Velkommen til 17. Mai feiring TORSDAG den 16 mai kl 10.00 - HURRA! HURRA! HURRA! Tog i parken Pølsefest 17...