Vedtekter

1)  Familiebarnehagen eies av Friluftsbarnehagene A/S.

2)  Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for          familiebarnehagevirksomhet, egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for pedagogiske virksomhet.

Familiebarnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Familiebarnehagen er uten religiøs/kristen formålsparagraf, men skal drives som en human og informativ institusjon. Det skal legges vekt på utvikling av barnas naturlige evner, og den skal gi barn og foreldre en trygg hverdag. 

3)   Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg

Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene pkt. 1. Det består av foreldre til alle barn i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget består av 2 medlemmer hvorav et medlem velges av foreldrerådet og et   av barnehagens ansatte. 

4) Opptak til barnehageplass skjer gjennom samordnet opptak med Oslo kommune, bydel Gamle Oslo 

Barn som har plass i Friluftsbarnehagene AS har rett til å bytte barnehage internt forut for samordnet hovedopptak hvert år. 

Opptak gjøres fra søkerliste.  Prioritert rekkefølge er: 

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17.07.1992 nr. 100 om barnevernstjenester §§ 4 -12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13. Barnehagen er ikke tilrettelagt for barn med rullestol.

Ansattes barn, søsken til barn i Friluftsbarnehagene A/S’ barnehager og barn fra Kampen. Forut for dette kan alder og kjønn legges til grunn for best mulig sammensetning av barnegruppen.

Opptak gjøres umiddelbart så fort en plass blir ledig

5)        Plassen står til disposisjon for barnet frem til utgangen av juni det året barnet fyller 3 år 

           eller til foreldrene sier den opp dersom ikke regler og / eller kontrakt brytes. 

           Oppsigelsestiden er to (2) hele måneder.

6)       Foreldrebetalingen er lik maksimumspris fastsatt av Stortinget. Det gis     

           søskenmoderasjon i henhold til Lov om barnehager, og foreldrebetalingen er 

           inntektsregulert. Kostpenger kan komme i tillegg

7)      Familiebarnehagen holder åpent fra kl. 8.00 til 16.15.

  Barnehagen holder lukket for barn mellom jul og nyttår, i påsken, 4 

          uker i juli, samt inneklemte dager mellom andre fridager (eks. 17.mai torsdag, stengt  

         fredag).

          

8)      Familiebarnehagens internkontroll- system forekommer i personalboken og i en egen  

        HMS perm i lokalene. Internkontrollsystemet oppdateres fortløpende etter nye lover, 

         regler og behov i samarbeid med arbeidstakerne i familiebarnehagen.

 

 

Oslo 22.08.2016

 

Vedtekter Kampen kunstbarnehage - Familiebarnehagen